تکه هایی از این پایان نامه :

) مد ترمزی هایبرید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی که حالت شارژ باتریها کمتر از SOCmin باشد و گشتاور مورد نیاز ترمزی بیشتر از قابلیت بازیافت ترمزی باشد ، سیستم ترمز اصکاک مکانیکی بایستی فعال گردد. در این حالت فرمان ترمز مکانیکی از سیستم کنترل خودرو به سیستم کنترل ترمز اعمال شده و به صورت ارتباط (14-1) می باشد:

(14-1)

پس با در نظر داشتن مطالب فوق آغاز بایستی مدهای عملکردی در خودرو را شناسایی نمود و یک استراتژی مبتنی برقانون[1] برای آن بناکرد. در در مرجع [3] نیز به ارائه یک استراتژی کنترلی برپایه قانون های تجربی پرداخته شده می باشد. در این راستا برای خودرو هایبرید پنج مد عملکردی (مد الکتریکی، مد احتراقی، مد هایبرید، مد شارژ مجدد و مد بازیافت انرژی ترمزی معکوس) تعریف گردیده،  سپس براساس قوانین مشخص شده بین مدها، استراتژی کنترل بنا نهاده شده می باشد. برای بهبود مصرف سوخت و کاهش آلودگی ، کنترل کننده بایستی تصمیم بگیرد که کدام مد عملکردی بایستی بهره گیری گردد و تقسیم بهینه توان بین دو منبع انرژی با برآورده کردن درخواست توان از راننده و برآورده کردن حالت شارژ باتریها بایستی صورت گیرد. فرآیند طراحی با تفسیرموقعیت پدال حرکت به عنوان یک توان درخواستی Preq شروع می گردد. پس براساس توان درخواستی و حالت خودرو، عملکرد کنترل کننده بوسیله یکی از سه مد عملکردی ، مد کنترل ترمز، مد کنترل تقسیم توان و مد کنترل شارژ مجدد، مشخص می گردد. اگر توان درخواستی  Preq منفی باشد، در این حالت کنترلر ترمزها سرعت خودرو را کاهش می دهد. اگر Preq مثبت باشد، در این حالت هم بایستی کنترل کننده تقسیم توان فعال گردد و هم کنترل شارژمجدد براساس حالت شارژ باتریها بایستی اعمال گردد

[1] Rule-Base

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word