تکه هایی از این پایان نامه :

نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور

در این قسمت با در نظر داشتن مبانی ارائه شده، در تعداد 50 عدد از حلقه های فاز A استاتور خطا ایجاد شده می باشد. همانطور که در قسمت مبانی تئوری ارائه شده می باشد، این خطا، بر روی اندوکتانس های استاتور و اندوکتانس های متقابل بین روتور و استاتور تاثیر می گذارد. نتایج این شبیه سازی بصورت نمودار های زیر ارائه شده می باشد.

در آغاز جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار که در فاز A رخ داره می باشد بصورت منحنی زیر مشخص شده می باشد.
نمودار3- 3جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار

همانطور که از منحنی بر می آید، در مقایسه با منحنی جریان ماشین در حالت سالم، می توان به این نتیجه رسید که پارامتر تعریف شده که همان زمان مورد نیاز برای سپری شدن رفتار گذرای ماشین می باشد، با اعمال خطای سیم پیچ به ماشین، زمان گذرای جریان طولانی تر شده می باشد که باعث آسیب به ماشین خواهد گردید. عملکرد ماشین با جریان بالا در اولین مرحله باعث وارد شدن آسیب های عایقی به ماشین خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word