عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه انرژی سوخت موثرمصرفی در نتیجه تبدیل انرژی الکترومکانیکی

استراتژی کنترلی تطبیقی مقداری از شارژ باتری تخلیه شده را برحسب انرژی سوخت معادل، که بایستی در نهایت بازیابی گردد، حساب می کند. این مقدار انرژی یک انرژی فرضی مورد نیاز برای جایگزینی شارژ از دست رفته بوده که شامل بازده موتور احتراقی، بازده موتور الکتریکی ، بازده باتری و فاکتورهای عملکردی مربوط به دما می باشد. برای محاسبه این مقدار انرژی مراحل زیر بایستی انجام گردد:

  • محاسبه انرژی سوخت برحسب گشتاور موتور الکتریکی
  • محاسبه DSOC برحسب گشتاور موتور الکتریکی با به حساب آوردن انرژی بازیافت ترمز.
  • ترکیب مراحل فوق برحسب مصرف سوخت و DSOC .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محاسبه انرژی معادل با مقدار دهی منحنی مرحله (3) در DSOC جایگزین.
  • تنظیم انرژی معادل با یک فاکتور تنظیم .SOC

پس آغاز بایستی مقدار انرژی سوخت معادل که روی یک محدوده گشتاور عملکردی صحیح مصرف می گردد، محاسبه گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word