شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

استراتژی کنترل مبتنی بر کنترل بهینه

تاکنون استراتژیهای گوناگونی برای کنترل بهینه خودرو هایبرید ارائه شده می باشد، بطوریکه هریک بر پایه مدلها و نرم افزار های خاصی می باشد. روش ارائه شده در مرجع [9] ، یک روش خارج خط[1] بوده و برای بهینه سازی طراحی و کنترل خودرو از نرم افزار بهینه سازی DIRCOL بهره گیری شده می باشد. در این روش متغیرهای کنترلی برای ورودی مدل محاسبه می گردد و بوسیله پارامترهای متناوب ویژه ای از استراتژی عملکردی، متغیرهای کنترل و مصرف سوخت در چندین سیکل حرکتی ، به وسیله روشهای کوشش و خطا ، پله به پله می تواند بهینه سازی گردد. برای حل چنین مسائلی ، یک مدل خاص از سیستم نیاز می باشد که بوسیله معادلات حالت و معادلات قیدها فرمول بندی می گردد.

در این روش آغاز بایستی مسیرهای بهینه بردار کنترل برای سیکلهای رانشی داده شده پیدا گردد . هدف مینیمم کردن سوخت ممکن برای یک سیکل می باشد. در این حالت رفتار و محدودیتهای اجزاء سیستم بصورت خودکار با پروسه بهینه سازی تطبیق پیدا می کند . این روش بر پایه کنترل بهینه می باشد.

از مزیتهای بارز این روش ، محاسبه مینیمم مصرف سوخت ممکن و قابلیت اینکه بطور دقیق شرایط حالت شارژمتعادل شده برای باتری برآورده گردد. SOC در شروع زمان یک سیکل و در پایان زمان سیکل بایستی برابر باشد، اگر این طور نباشد مقدار دهی مصرف سوخت بصورت مستقیم غیر ممکن می باشد.

[1] Offline

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word