تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی محدوده ای از نقاط کار کاندید

هدف استراتژی کنترل انتخاب یک نقطه کار بهینه می باشد تا درخواست فعلی گشتاور راننده را در سرعت فعلی خودرو برآورده نماید. برای تعیین محدوده ای از نقاط کار، این محدوده برحسب گشتاور درخواستی از موتور الکتریکی تعریف می گردد. زیرا که درخواست گشتاور راننده مجموع گشتاور درخواستی از موتور الکتریکی و گشتاور درخواستی از موتور احتراقی می باشد. این امر توسط ارتباط (21-1) مشخص می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(21-1)                                                                        Tengine= Trequest – ratio´Tmotor

در این ارتباط ratio ، نسبت دنده موتور الکتریکی به موتور احتراقی می باشد.

بیشترین گشتاور مثبت موتور الکتریکی یک کران از محدوده نقاط کار کاندید را مشخص می کند که مینیمم سه مقدار زیر می باشد:

  • گشتاور درخواستی راننده.
  • ماکزیمم گشتاور مثبت نامی موتور در سرعت فعلی.
  • ماکزیمم گشتاور مثبت از موتور الکتریکی ، براساس محدودیت اعمال شده توسط باتری.

بیشترین گشتاور منفی موتور الکتریکی کران دیگر محدوده نقاط کار کاندید را تعیین می کند. این مقدار ماکزیمم سه مقدار زیر می باشد.

  • تفاوت بین گشتاور درخواستی راننده و ماکزیمم گشتاور مثبت موتور احتراقی.
  • بیشترین گشتاور نامی منفی موتور الکتریکی در سرعت فعلی (موتور در تأثیر ژنراتور)
  • بیشترین گشتاور منفی موتور الکتریکی ، متناظر محدودیت مربوط به قابلیت باتری.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word