عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

نتایج شبیه سازی با در نظر گرفتن مصرف سوخت و آلودگی:

در این حالت بایستی به مطالعه یک حالت مصالحه بین مصرف سوخت و آلودگی پرداخت. ضرایب وزنی بصورت زیر متغیر هستند:

mÎ{0, 5, 10, 20, 40}

nÎ{0,100, 200, 400, 600, 800, 1000}

اندازه های نسبی مربوط به ضرایب وزنی با مقایسه مقادیر متوسط جداول مربوط به نرخ سوخت و نرخ تولید گازهای Nox و PM می باشد. مطالعه یک حالت مصالحه در طراحی اولیه فرآیند مهم می باشد، زیرا که اطلاعات مفیدی را درمورد حساسیت بین مصرف سوخت و آلودگی به ما می دهد. نتایج بدست آمده در شکل (24-1) نشان داده می گردد.

 

 

براساس شکلهای فوق یک مصالحه ای بین مصرف سوخت و آلودگی مربوط به Nox و PM هست، بطوریکه با فزایش مقدار m کاهش قابل ملاحظه ای در آلودگی Nox نظاره می گردد اما باعث می گردد تا مصرف سوخت کمی افزایش پیدا کند.

در شکل (25-1) نتایج حاصل از شبیه سازی در حالتی که m=40,n=800 می باشد .

نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توان منفی موتور مربوط به حالت بازیافت انرژی ترمزی می باشد. در این حالت تمام انرژی الکتریکی مصرف شده براساس انرژی بازیافت ترمزی می باشد. این امر نشان دهنده این می باشد که بهره گیری از توان موتور احتراقی برای شارژ باتریها مفید نمی باشد. زیرا منحنی بازده مصرف سوخت در موتور احتراقی در ناحیه توان بالا و متوسط تخت می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word