عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

انرژی سوخت مصرف شده در موتور احتراقی:

انرژی سوخت مصرف شده در یک موتور احتراقی تحت تاثیر دو عامل می باشد:

الف) گرما ، منحنی های سوخت موتور احتراقی در حالت دائم.

ب) فاکتور های تصحیح دما.

براساس ارتباط (21-1) برای یک گشتاور درخواستی و گشتاور موتور الکتریکی، گشتاور موتور احتراقی محاسبه می گردد. در این گشتاور وسرعت داده شده، منحنی بازده مربوط به مصرف سوخت موتور احتراقی، مقدار سوخت مصرف شده بوسیله موتور احتراقی را هنگامی که آن گرم باشد، می دهد. برای نمونه شکل (6-1) نمایانگر منحنی بازده انرژی موتور احتراقی می باشد.

شکل(6-1) منحنی بازده انرژی موتور احتراقی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک موتور احتراقی سرد نسبت به موتور احتراقی گرم آلودگی بیشتری تولید می کند. برای در نظر گرفتن این عوامل، استراتژی کنترل از عوامل تصحیح دما براساس مدل موتور احتراقی موجود در نرم افزار ADVISOR بهره گیری می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word