شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه آلودگی تولید شده توسط موتور احتراقی:

برای یک گشتاور داده شده مربوط به موتور احتراقی ، آلودگی تحت تاثیر سه عامل زیر می باشد:

  • گرما، منحنی های آلودگی حالت دائم
  • تصحیح دمای موتور احتراقی( مطابق معادله (22-1))
  • بازده تبدیل کاتالیست که با دما تغییر می کند.

 

گام 3و4)  نرمالیزه کردن فاکتورهای تشکیل دهنده برای هر نقطه کار منتخب و اعمال وزنهای کاربر

با در نظر داشتن اینکه هدف استراتژی کنترل کاهش مصرف انرژی سوخت (برحسب ژول ) و کاهش آلودگی هوا بر حسب (گرم) می باشد، پس نیاز به نرمالیزه کردن این دو مقدار می باشد. پس هرکدام از مقادیر فوق بین صفر و یک مطابق شکل (14-1) نرمالیزه می گردد . مقدار صفر متناظر با کمترین مقدار در نقطه کار فعلی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word