تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درفصل سوم نحوه اجرای پژوهش و تهیه اطلاعات مورد نیاز مربوط به اجزای مدل از دست رفتن عمر ترانسفورماتور به همراه روابط و معادلات معرفی گردید. در این فصل برای بدست آوردن نتایج کمی مورد نظر از مدل، لازم می باشد اجزای مدل شبیه‌سازی گردد. بعبارت دیگر اطلاعات خام ورودی به مدل بایستی تفکیک و دسته‌بندی گردد. این دسته بندی‌ها، اطلاعات ثبت شده 15 دقیقه‌ای را به بار نوعی فصلی، و دمای نوعی برای فصول مختلف تبدیل می کند. لذا به یک مدل برای تولید ورودی دمای محیط، و یک مدل برای ورودی بار ترانسفورماتور نیازمندیم. در مرحله دوم و با ورود اطلاعات روزانه بار و دما به مدل حرارتی ترانسفورماتور دمای نقطه داغ  برای  هر بازه زمانی بدست می‌آید در مرحله آخر با بهره گیری از ارتباط 3-6، نرخ از دست رفتن عمر محاسبه می گردد. در این فصل نحوه شبیه سازی بار ورودی به ترانسفورماتور و شبیه‌سازی دمای محیط معرفی می گردد. سپس با اعمال مشخصات یک ترانسفورماتور توزیع به عنوان نمونه به مدل، خروجی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word