تکه هایی از این پایان نامه :

) اعمال وزنهای عملکردی هدف به نتایج گام 4

با بهره گیری از فاکتورهای وزنی عملکردی هدف، به استراتژی کنترل اجازه داده می گردد تا هر یک از معیار های مصرف سوخت و آلودگی را براساس اهداف عملکردی مشخص وزن دهی نماید. استراتژی کنترل از میانگین زمانی سرعت(میانگین سرعت روی پنج ثانیه قبل) برای محاسبه مصرف انرژی لحظه ای و اهداف آلودگی بهره گیری می کند. ارتباط (26-1) برای محاسبه اهداف جدید بهره گیری می کند:

(26-1)

وزن دهی عملکردی هدف یک عدد واحد متناسب با نسبت ماکزیمم مصرف انرژی به اندازه انرژی هدف مورد نظر، می باشد که توسط ارتباط (27-1) بدست می آید.

(27-1)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای مثال اگر ماکزیمم مصرف انرژی 104´8 ژول و اندازه انرژی متناظر با  80 مایل بر گالن 104´1 ژول باشد ، در این صورت Ktarget  برای مصرف انرژی در پله زمانی داده شده، 8 می باشد و بدین معنی می باشد که اگر استراتژی کنترل بدترین نقطه ممکن برای مصرف انرژی را انتخاب کند، در این صورت مصرف سوخت 8 برابر می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word