عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

عیوب مکانیکی اولیه در ماشینهای القایی[7]:

این عیوب را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود : دسته اول عیوبی هستند که ناشی از اثرات مکانیزم متصل به روتور می باشند و در اثربار متصل به موتور،  بر روی ماشین ظاهر می گردند. تشخیص این عیوب در مکانیزم اتصالی به موتور، در بهبود کاری موتور تاثیر بسزایی خواهد داشت. عمده عیوب موجود عبارت اند از : ناهم محوری موتور با بار متصل به آن ، خمش شفت و … .

دسته دوم از عیوب مکانیکی، مسائلی هستند که ناشی از خود موتور می­باشد. با جداسازی موتور از مکانیزم نیز، این عیوب نظاره می­گردند. عمده عیوب موجود عبارت اند از خرابی یاتاقان­ها، نامتقارنی روتور و … .

الف) خطاهای یاتاقان: اکثر ماشینهای الکتریکی دارای ساچمه ها و یا عناصر غلطنده در یاتاقانها می باشند. هر یک از یاتاقانها شامل دو حلقه که یکی در داخل و دیگری در بیرون قرار دارند. یک دسته از ساچمه ها یا عناصر غلطنده، در جدار یاتاقانها در بین این حلقه ها قرار گرفته اند. حتی در شرایط عادی و با بارهای متعادل نیز خطاهای خستگی و فرسودگی در ماشین ممکن می باشد اتفاق بیفتد. این خطاها ممکن می باشد که منجر به افزایش نوسانات وسطوح پارازیتها و نویزها شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word